JooMix

Международно висше бизнес училище (МВБУ)

Оценете
(0 гласа)

Международно висше бизнес училище (МВБУ) е oсновано през 1991 г. като независимо, политически не обвързано, частно висше училище в Република България. Обучението на студентите в МВБУ се осъществява в степените „БАКАЛАВЪР”,
„МАГИСТЪР” и „ДОКТОР” в професионалните направления :
• Администрация и управление,
• Икономика,
• Туризъм.
Образователна и научна степен „ДОКТОР” е в област „Социални, стопански и правни науки” по направление икономика и управление по отрасли (индустрия, туризъм).
МВБУ е акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация на Република България.
От 2004 г. в Международно висшебизнес училище е въведена Система за управление на качеството, която съответства на съвременните изисквания на стандарта EN ISO 9001:2008. МВБУ прилага Европейската система за трансфер на кредити (ЕCTS) като по този начин допринася за постигане целите на Европейското пространство за висше образование - висококачество и прозрачност на образователния процес и повече възможности за студентска мобилност.
При завършване на обучението си, наред с дипломата за висше образование, студентите получават Европейско приложение към дипломата с описание на нивото, съдържанието и статута на обучението, което са преминали. МВБУ e отличено със знак за качество DS Label 2013-2016 от Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) към Европейската комисия.
Наред с традиционните академични форм на обучение – редовна и задочна, Международно висше бизнес училище прилага и дистанционно обучение като съвременен образователен метод, при който учебният процес осигурява възможност за гъвкаво планиране на времето на студента.
Чрез съвременната интегрирана Интернет система за цялостно осигуряване на учебния процес, МВБУ създава отлични възможности за комуникация между всички участници в дистанционно обучение – студенти, преподаватели и администрация.

 

 

Прочетена 424 пъти
Влезте, за да коментирате

Местоположение